Ngày 11/04/2013, Công ty CP Bất Động Sản E Xim đã tổ chức Đại hội cổ đông công ty tại Khách sạn Continental, 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

 

Mở đầu nội dung chính của Đại hội, Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013. Trong năm 2012, do tình hình thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, công ty đã tự điều chỉnh để thích ứng kịp thời trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Theo đó, công ty Eximland đã cơ cấu lại danh mục đầu tư, điều chỉnh kế hoạch triển khai đầu tư để ngưng hoặc điều chỉnh công năng một số dự án, tập trung thu hồi vốn từ các dự án liên doanh liên kết. Đồng thời, thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy nhân sự và tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí không cần thiết.

 

Kết thúc năm tài chính 2012, lợi nhuận sau thuế của Eximland là 5,46 tỷ đồng. Năm 2013, Eximland đặt ra kế hoạch lợi nhuận 21,89 tỷ và tỉ lệ chia cổ tức dự kiến là 5%. Điểm mới trong đại hội đồng cổ đông năm 2013 là Eximland trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 453,44 tỷ đồng lên 620 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng  202,16 tỷ  đồng  sẽ được sử dụng thanh toán tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng khu  nhà  ở Exim Garden tại Phường Phú Hữu, Quận 9 dự kiến khoảng 300 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục pháp lý khác của dự án trong năm 2013. Phần vốn còn lại cho kế hoạch sử dụng vốn của dự án này trong năm 2013  sẽ được tài trợ từ nguồn vốn tự có của Công ty và vốn vay từ Ngân hàng.

Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị gồm:

-Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;

-Kế hoạch hoạt động – kinh doanh năm 2012;

-Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ chia cổ tức 5%;

-Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013;

-Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, tham gia góp vốn, liên doanh, liên kết kinh doanh sử dụng vốn lớn hơn 50% vốn điều lệ công ty;

-Tờ trình sửa đổi điều lệ của công ty;

-Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;

-Tờ trình chế độ thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011;

-Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013

 

Do tình hình  thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc,  do đó HĐQT công ty đề nghị không nên niêm yết cổ phiếu  Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2013 và ý kiến này đã được toàn bộ cổ đông nhất trí thông qua.