Loading
Overlay

Thông tin cổ đông

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2024

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2024

Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2023

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2023

Điều lệ Công ty Eximland (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11)

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Các biểu mẫu - Hồ sơ ứng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 10 năm 2020 của Công ty Eximland

Thông báo danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ năm 2020 nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Công ty Eximland.

Văn Kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2020 (10/06/2020)

Thư mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2020 (10/06/2020)

Thông báo ứng cử đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát 2020-2024 năm 2020 (09/06/2020)

Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ năm 2020 (09/06/2020)

Hồ sơ đề cử ứng cử năm 2020 (09/06/2020)

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Eximland.

Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

giấy ủy quyền hop DHDCD năm 2019 (24/04/2019)

thư mời họp DHDCD Thường Niên năm 2019 (24/04/2019)

Hồ sơ đề cử ứng cử năm 2019 (13/04/2019)

thông báo ứng cử đề cử thành viên hội đồng quản trị 2015-2019 năm 2019 (13/04/2019)

Văn Kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019 (13/04/2019)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (01/03/2019)

thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (25/02/2019)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (19/10/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (15/10/2018)

Các biểu mẫu - Hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT (2015-2019) tại kỳ ĐHĐCĐ năm 2018. (18/05/2018)

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Năm 2018, và các tài liệu liên quan. (18/05/2018)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (06/04/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (03/04/2018)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (21/03/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan. (16/03/2018)

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT (15/01/2018)

Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (15/12/2017)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (15/12/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (11/12/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (11/12/2017)

Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 (08/12/2017)

Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm (30/10/2017)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền (bao gồm bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc ủy quyền)

Mẫu giấy ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (21/09/2017)

Mẫu giấy đề nghị nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bằng chuyển phát thư đảm bảo (21/09/2017)

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (19/09/2017)

Thông báo chốt lại danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại TTLKCK (21/07/2017)

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại TTLKCK (12/06/2017)

Miễn nhiệm nhân sự - Phó Tổng giám đốc (01/06/2017)

Bản điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung (lần 8) (19/05/2017)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (28/04/2017)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (28/04/2017)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (28/04/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (25/04/2017)

Thông báo d/s ứng cử bổ sung HĐQT, BKS ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (24/04/2017)

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (14/04/2017)

Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v lấy ý kiến bằng văn bản (12/04/2017)

Miễn nhiệm nhân sự - Phó Tổng giám đốc (05/04/2017)

Mẫu giấy ứng cử, đề cử, SYLL ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (05/04/2017)

Thông báo đề cử, ứng cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (05/04/2017)

Mẫu giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (05/04/2017)

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (05/04/2017)

Thành viên BKS từ nhiệm (03/04/2017)

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (29/03/2017)

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (27/03/2017)

Thông báo & Nghị quyết HĐQT chốt d/s cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Bổ nhiệm nhân sự - Phó Tổng giám đốc & Kế toán trưởng (08/02/2017)

Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 (16/12/2016)

Thông báo thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông (14/12/2016)

Miễn nhiệm nhân sự - Phó Tổng giám đốc (13/12/2016)

Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (07/12/2016)

Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm (02/12/2016)

Đăng ký, niêm yết cổ phiếu Eximland & Thông báo chốt danh sách cổ đông (02/12/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (02/12/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (02/12/2016)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (01/12/2016)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (01/12/2016)

Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 (21/11/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (18/11/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (18/11/2016)

Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm (12/11/2016)

Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (11/11/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (26/10/2016)

Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/10/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (07/10/2016)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (29/08/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (24/08/2016)

Bản điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung (lần 7) (05/07/2016)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (30/06/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (27/06/2016)

Biên bản bầu Trưởng BKS 2015 - 2019 (29/04/2016)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (29/04/2016)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (29/04/2016)

Thông báo d/s ứng cử bổ sung HĐQT, BKS ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (25/04/2016)

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (22/04/2016)

Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm (19/04/2016)

Miễn nhiệm thành viên HĐQT (15/04/2016)

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (15/04/2016)

Mẫu giấy ứng cử, đề cử, SYLL ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (08/04/2016)

Mẫu giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (04/04/2016)

Thông báo đề cử, ứng cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (04/04/2016)

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (04/04/2016)

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (28/03/2016)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (23/10/2015)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (19/10/2015)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (16/10/2015)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (13/10/2015)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (07/08/2015)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (07/08/2015)

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (04/08/2015)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (04/08/2015)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (03/08/2015)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (03/08/2015)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (30/07/2015)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (15/06/2015)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09/06/2015)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/06/2015)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (01/06/2015)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (22/05/2015)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (22/05/2015)

Thông báo d/s ứng cử HĐQT & BKS ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (18/05/2015)

Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (07/05/2015)

Mẫu giấy ứng cử, đề cử, SYLL ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (06/05/2015)

Mẫu giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (24/04/2015)

Thông báo đề cử, ứng cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (24/04/2015)

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (24/04/2015)

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (17/04/2015)

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (24/03/2015)

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (10/11/2014)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (06/11/2014)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đồng thời giao dịch cổ đông lớn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đồng thời giao dịch cổ đông lớn (25/10/2014)

Mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Mẫu giấy uỷ quyền nhận cổ tức năm 2013

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2013 (04/08/2014)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đồng thời giao dịch cổ đông lớn (18/07/2014)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đồng thời giao dịch cổ đông lớn (17/07/2014)

Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ đồng thời là cổ cổ đông lớn (08/07/2014)

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 (19/04/2014)

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 (19/04/2014)

Văn kiện đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (04/04/2014)

Mẫu giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (03/04/2014)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ (24/03/2014)

Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ (19/03/2014)

Thông báo: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (19/03/2014)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ (28/02/2014)

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn (27/02/2014)

Bản điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung (lần 6) (21/04/2013)

Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ (25/02/2014)

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn (24/02/2014)

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn (23/01/2014)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (07/02/2014)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (20/01/2014)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ (30/12/2013)

Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ (27/12/2013)

Mẫu giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Văn kiện đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (11/04/2013)

Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (25/03/2013)

Thông báo: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (18/03/2013)

Thông báo: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2011

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Thông tin

  • CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
  • Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3, TP. HCM
  • 02862 646 726
  • eximland@eximland.com.vn

Đăng ký nhận tin

Nhập địa chỉ email để đăng ký nhận tin.

02862646726
02862646726