Loading
Overlay

Công bố thông tin

Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Quyết đinh miễn nhiệm, bổ nhiệm KTT Công ty

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Mẹ quý 1 năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Mẹ năm 2022 đã kiểm toán

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính Mẹ quý 4 năm 2022

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Báo cáo tài chính Mẹ Quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính Mẹ 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính Mẹ quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính Mẹ quý 1 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022

Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Eximland

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Eximland

Thông báo về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính Mẹ đã kiểm toán - năm 2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán - năm 2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 - 2021

Báo cáo tài chính Mẹ - Quý 4 - 2021

Báo cáo tài chính Mẹ - Quý 3 - 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý 3 - 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất - bán niên năm 2021

Báo cáo tài chính Mẹ - bán niên năm 2021

Báo cáo tài chính Mẹ - quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 1 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 - Đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 - Đã kiểm toán

Quyết định "Về việc đầu tư các bất động sản hình thành trong tương lai..."

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020 của Công ty Eximland

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 của Công ty Eximland

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 của Công ty Eximland

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 của Công ty Eximland

Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm (14/08/2020)

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Eximland

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Eximland

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (25/06/2020)

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 của Công ty Eximland

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 của Công ty Eximland

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020 của Công ty Eximland.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020 của Công ty Eximland.

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Eximland.

Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty Eximland.

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Eximland.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Eximland.

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 của Công ty Eximland

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019 của Công ty Eximland

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 của Công ty Eximland

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 của Công ty Eximland

Góp vốn thành lập Công ty TNHH Tư vấn đầu tư & Phát triển New Life

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán công ty Eximland (15/08/2019)

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán công ty Eximland (15/08/2019)

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (08/08/2019)

Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng (31/07/2019)

báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019 (19/07/2019)

báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019 (19/07/2019)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu đề trả cổ tức (19/07/2019)

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 (26/04/2019)

danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị (23/04/2019)

báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 (30/03/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (30/03/2019)

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên (26/03/2019)

Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị (22/02/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 (18/01/2019)

báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018 (18/01/2019)

Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị (23/10/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 (19/10/2018)

Báo cáo tài chính quý 3 riêng năm 2018 (19/10/2018)

Thu hồi và hủy bỏ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐQT ngày 17/09/2018 (21/09/2018)

Miễn nhiệm và bổ nhiệm TGĐ, miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Eximland (17/09/2018)

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018-Đã kiểm toán của Công ty Eximland (15/08/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 - Đã kiểm toán của Công ty Eximland (15/08/2018)

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 Công ty CP BĐS E Xim (07/06/2018)

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý II - 2018 (20/07/2018)

Báo cáo Tài chính riêng Quý II - 2018 (20/07/2018)

Quyết định bổ nhiệm PTGĐ Công ty CP BĐS E Xim (12/08/2018)

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018. (11/05/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán - năm 2017 (09/04/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 Công ty Eximland. (20/04/2018)

Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty Eximland (17/04/2018)

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018 Công ty Eximland (19/04/2018)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán - năm 2017 (09/04/2018)

Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty Eximland (29/01/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017 công ty Eximland (20/01/2018)

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2017 công ty Eximland (20/01/2018)

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017 (20/10/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017 (20/10/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bán niên 2017 (15/08/2017)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bán niên 2017 (15/08/2017)

Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2017 (20/07/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017 (19/07/2017)

Ủy quyền thực hiện Công bố thông tin qua website của UBCKNN (01/06/2017)

Báo cáo thường niên năm 2016 (27/04/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017 (20/04/2017)

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2017 (20/04/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 (31/03/2017)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016 (31/03/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016 (15/02/2017)

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2016 (20/01/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016 (15/11/2016)

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2016 (19/10/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016 (15/08/2016)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bán niên 2016 (15/08/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bán niên 2016 (15/08/2016)

Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2016 (20/07/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016 (15/05/2016)

Báo cáo thường niên năm 2015 (20/04/2016)

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2016 (20/04/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 (30/03/2016)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015 (28/03/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015 (19/02/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (29/01/2016)

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2015 (20/01/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015 (12/11/2015)

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2015 (20/10/2015)

Bổ nhiệm nhân sự - Phó Tổng giám đốc (30/09/2015)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bán niên 2015 (09/09/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bán niên 2015 (09/09/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015 (14/08/2015)

Thông báo thành lập Công ty CP Du thuyền Hoàng Gia (07/08/2015)

Thay đổi nhân sự - Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng (29/07/2015)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (29/07/2015)

Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2015 (20/07/2015)

Thông báo thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng EXIM (16/06/2015)

Thông báo thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng EXIM (16/06/2015)

Bổ nhiệm nhân sự - Phó Tổng giám đốc (28/05/2015)

Biên bản bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS 2015 - 2019 (25/05/2015)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7 (19/05/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015 (15/05/2015)

Thay đổi nhân sự - Tổng giám đốc (23/04/2015)

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2015 (20/04/2015)

Báo cáo thường niên năm 2014 (15/04/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 (30/03/2015)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 (30/03/2015)

Thông báo thành lập Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Eximland (10/03/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014 (14/02/2015)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (29/01/2015)

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2014 (20/01/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014 (14/11/2014)

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2014 (18/10/2014)

Báo cáo tài chính riêng bán niên tại ngày 30/6/2014 đã đươc soát xét (15/08/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên tại ngày 30/6/2014 đã đươc soát xét (15/08/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (15/08/2014)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (29/07/2014)

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2014 (15/07/2014)

Thông Báo giải thể công ty CP Địa Ốc OPC EXIM (25/06/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 (14/05/2014)

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2014 (18/04/2014)

Báo cáo thường niên năm 2013 (27/03/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2013 Công ty Eximland (14/03/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2013 Công ty Eximland (14/03/2014)

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên BKS Công ty Eximland (04/03/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2013 Công ty Eximland (14/02/2014)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 (27/01/2014)

Báo cáo tài chính riêng quý 4/2013 công ty Eximland (20/01/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2013 công ty Eximland (11/11/2013)

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2013 (17/10/2013)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 (15/07/2013)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ ngày 30/06/2013 đã được soát xét (21/08/2013)

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ ngày 30/06/2013 đã được soát xét (21/08/2013)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2013 công ty Eximland (05/08/2013)

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2013 (18/07/2013)

Bản điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung (lần 6) (21/04/2013)

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 02/2013/NQ-HĐQT (02/03/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013 Công ty Eximland (10/05/2013)

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2013 (22/04/2013)

Báo cáo thường niên năm 2012

Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông năm 2013 (11/04/2013)

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2013 (11/04/2013)

Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2012 (31/01/2013)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2012 (29/01/2013)

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2012 (15/01/2013)

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2012 (10/10/2012)

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2012 (10/10/2012)

TB: Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Thông tin

  • CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
  • Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3, TP. HCM
  • 02862 646 726
  • eximland@eximland.com.vn

Đăng ký nhận tin

Nhập địa chỉ email để đăng ký nhận tin.

02862646726
02862646726