Loading
Overlay

Public news

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán công ty Eximland (15/08/2019)

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán công ty Eximland (15/08/2019)

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (08/08/2019)

Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng (31/07/2019)

báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019 (19/07/2019)

báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019 (19/07/2019)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu đề trả cổ tức (19/07/2019)

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 (26/04/2019)

danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị (23/04/2019)

báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 (30/03/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (30/03/2019)

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên (26/03/2019)

Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị (22/02/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 (18/01/2019)

báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018 (18/01/2019)

Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị (23/10/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 (19/10/2018)

Báo cáo tài chính quý 3 riêng năm 2018 (19/10/2018)

Thu hồi và hủy bỏ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐQT ngày 17/09/2018 (21/09/2018)

Miễn nhiệm và bổ nhiệm TGĐ, miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Eximland (17/09/2018)

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018-Đã kiểm toán của Công ty Eximland (15/08/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018 - Đã kiểm toán của Công ty Eximland (15/08/2018)

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 Công ty CP BĐS E Xim (07/06/2018)

Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý II - 2018 (20/07/2018)

Báo cáo Tài chính riêng Quý II - 2018 (20/07/2018)

Quyết định bổ nhiệm PTGĐ Công ty CP BĐS E Xim (12/08/2018)

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018. (11/05/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán - năm 2017 (09/04/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018 Công ty Eximland. (20/04/2018)

Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty Eximland (17/04/2018)

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018 Công ty Eximland (19/04/2018)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán - năm 2017 (09/04/2018)

Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty Eximland (29/01/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017 công ty Eximland (20/01/2018)

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2017 công ty Eximland (20/01/2018)

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017 (20/10/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017 (20/10/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bán niên 2017 (15/08/2017)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bán niên 2017 (15/08/2017)

Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2017 (20/07/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017 (19/07/2017)

Ủy quyền thực hiện Công bố thông tin qua website của UBCKNN (01/06/2017)

Báo cáo thường niên năm 2016 (27/04/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017 (20/04/2017)

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2017 (20/04/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 (31/03/2017)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016 (31/03/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016 (15/02/2017)

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2016 (20/01/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016 (15/11/2016)

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2016 (19/10/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016 (15/08/2016)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bán niên 2016 (15/08/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bán niên 2016 (15/08/2016)

Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2016 (20/07/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016 (15/05/2016)

Báo cáo thường niên năm 2015 (20/04/2016)

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2016 (20/04/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 (30/03/2016)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015 (28/03/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015 (19/02/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (29/01/2016)

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2015 (20/01/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015 (12/11/2015)

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2015 (20/10/2015)

Bổ nhiệm nhân sự - Phó Tổng giám đốc (30/09/2015)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bán niên 2015 (09/09/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bán niên 2015 (09/09/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015 (14/08/2015)

Thông báo thành lập Công ty CP Du thuyền Hoàng Gia (07/08/2015)

Thay đổi nhân sự - Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng (29/07/2015)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (29/07/2015)

Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2015 (20/07/2015)

Thông báo thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng EXIM (16/06/2015)

Thông báo thành lập Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng EXIM (16/06/2015)

Bổ nhiệm nhân sự - Phó Tổng giám đốc (28/05/2015)

Biên bản bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS 2015 - 2019 (25/05/2015)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7 (19/05/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015 (15/05/2015)

Thay đổi nhân sự - Tổng giám đốc (23/04/2015)

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2015 (20/04/2015)

Báo cáo thường niên năm 2014 (15/04/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 (30/03/2015)

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014 (30/03/2015)

Thông báo thành lập Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Eximland (10/03/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014 (14/02/2015)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (29/01/2015)

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2014 (20/01/2015)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014 (14/11/2014)

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2014 (18/10/2014)

Báo cáo tài chính riêng bán niên tại ngày 30/6/2014 đã đươc soát xét (15/08/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên tại ngày 30/6/2014 đã đươc soát xét (15/08/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (15/08/2014)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (29/07/2014)

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2014 (15/07/2014)

Thông Báo giải thể công ty CP Địa Ốc OPC EXIM (25/06/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 (14/05/2014)

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2014 (18/04/2014)

Báo cáo thường niên năm 2013 (27/03/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2013 Công ty Eximland (14/03/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2013 Công ty Eximland (14/03/2014)

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên BKS Công ty Eximland (04/03/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2013 Công ty Eximland (14/02/2014)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 (27/01/2014)

Báo cáo tài chính riêng quý 4/2013 công ty Eximland (20/01/2014)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2013 công ty Eximland (11/11/2013)

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2013 (17/10/2013)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 (15/07/2013)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ ngày 30/06/2013 đã được soát xét (21/08/2013)

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ ngày 30/06/2013 đã được soát xét (21/08/2013)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2013 công ty Eximland (05/08/2013)

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2013 (18/07/2013)

Bản điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung (lần 6) (21/04/2013)

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 02/2013/NQ-HĐQT (02/03/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013 Công ty Eximland (10/05/2013)

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2013 (22/04/2013)

Báo cáo thường niên năm 2012

Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông năm 2013 (11/04/2013)

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2013 (11/04/2013)

Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2012 (31/01/2013)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2012 (29/01/2013)

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2012 (15/01/2013)

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2012 (10/10/2012)

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2012 (10/10/2012)

TB: Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Thông tin

  • CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
  • Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3, TP. HCM
  • 02862 646 726
  • eximland@eximland.com.vn

Đăng ký nhận tin

Nhập địa chỉ email để đăng ký nhận tin.

02862646726
02862646726