Công văn số 21/BXD-QLN ngày 3/2/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản

 

Theo Luật kinh doanh BĐS số 65/2014/QH13 thì Luật này chỉ mới quy định về việc chuyển nhượng các loại hợp đồng sau: hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (Điều 36); hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (Điều 59). Đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua công trình xây dựng hình thành trong tương lai không phải là nhà ở thì chưa được quy định.

 

Về nội dung xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng thì thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 76/2015/NĐ-CP (nếu chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn) hoặc Chương 5 Thông tư 19/2016/TT-BXD (nếu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai).