Ngày 21/05/2015, Công ty CP Bất Động Sản E Xim đã tổ chức Đại hội cổ đông công ty tại Khách sạn Continental, 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

 

Mở đầu nội dung chính của Đại hội, Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. Tiếp theo Chủ tịch HĐQT đã thông qua nội dung báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 và định hướng chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019. Kết quả trong năm 2014 lợi nhuận sau sau thuế chỉ đạt 25,1% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Năm 2015, Eximland đặt ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế 3,995 tỷ và không chia cổ tức.
Điểm mới trong Đại hội đồng cổ đông năm 2015 là kết thúc nhiệm kỳ HĐQT năm 2010- 2014 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019; đồng thời định hướng kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019 với mục tiêu: tăng doanh thu mỗi năm tăng từ 15% đến 20%. Phấn đấu kể từ năm 2016 đến cuối nhiệm kỳ, chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân là 15%/năm, trong đó phần lợi nhuận để chi cổ tức bình quân 10%/năm. Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị gồm:
–   Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

–   Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010 – 2014 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ
    2015 – 2019.


–   Báo cáo của ban kiểm soát năm 2014.

–   Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014.

–   Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

–   Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính
    năm 2015.


–   Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS năm 2015.

–   
Tờ trình về niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

–   Tờ trình về góp vốn bổ sung vốn điều lệ Công ty.

–   
Thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 05 và BKS là 3 trong nhiệm kỳ
    2015 – 2019.
Đại hội đồng cổ đông năm 2015 cũng đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử cụ thể như sau:
1/ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019:

–   Ông Nguyễn Hồng Hải.

–   Ông Nguyễn Văn Hùng.

–   Ông Lý Văn Nghĩa.

–   Ông Nguyễn Minh Nhựt.

–   Ông Nguyễn Hữu Thành.
2/ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019:

–   Bà Võ Thị Kiều Loan.

–   Ông Nguyễn Văn Minh.

–   Bà Nguyễn Kim Oanh.
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 chưa đạt kế hoạch; HĐQT và BKS không nhận thù lao trong năm 2015 và ý kiến này đã được toàn bộ cổ đông nhất trí thông qua.